รับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

 

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.deebuk.ac.th/regis67 เท่านั้น
ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์ https://www.deebuk.ac.th


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
             - SMTE  | สำรอง
             - SMP | สำรอง
             - MEP

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
        2. ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
              นักเรียนเดิม (โควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรับนักเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
        1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
            - SMTE
            - SMP
            - MEP 
        2. ประเภทห้องเรียนทั่่วไป
            - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
            - นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
            - นักเรียนความสามารถพิเศษ
            - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
            - SMTE
            - SMP
         2. ประเภทห้องเรียนทั่วไป
            - นักเรียนชั้นม.3เดิม(โควตา)
            - นักเรียนทั่วไป     


ขั้นตอนการคัดเลือกหลังการสอบ
ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      1. เรียงลำดับนักเรียนที่สมัคร SMTE จำนวน 30 คน โดยใช้คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์และวิชา ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 40:40:20
      2. นักเรียนที่เหลือคือนักเรียนลำดับสำรอง SMTE
      3. นำคะแนนของนักเรียนSMTEที่ไม่ได้อยู่ในลำดับ 30  คนแรก(ข้อที่ 1) รวมกับนักเรียนที่สมัครห้องเรียน SMP แล้วคัด 60 คน
      4. นักเรียนที่เหลือจากข้อที่ 3 คือนักเรียนลำดับสำรอง SMP

ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      1. เรียงลำดับนักเรียนที่สมัคร MEP จำนวน 30 คน โดยใช้คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์และวิชา ภาษาอังกฤษ สัดส่วน 25:25:50 คิดเป็น 75 คะแนน รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ) 25 คะแนน 
      2. นักเรียนที่เหลือคือนักเรียนลำดับสำรอง MEP
      3. กรณีที่นักเรียนในข้อที่ 1 ไม่เต็มจำนวน 30 คน ให้นำคะแนนของนักเรียน SMTE และหรือ SMP ที่แจ้งความประสงค์ใช้คะแนนพิจารณา MEP นำมาเรียงตามลำดับตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้พิจารณาวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือรับรองผลการเรียน จากโรงเรียนเดิม (ใช้ขั้นตอนการสมัคร และยื่นตัวจริงก่อนเข้าห้องสอบ)
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMP  ประเภทไฟล์   | 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ประเภทไฟล์   | 
       - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE,SMP  ประเภทไฟล์   | 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาทุกชุด) กรณีไม่มี ให้ขอคัดสำเนาที่สำนักทะเบียนราษฏร์ ที่ทำการอำเภอ หรือเทศบาล
       - นักเรียน
       - บิดา
       - มารดา
       - ผู้ปกครอง
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา)
4. รูปถ่ายโรงเรียนเดิม ชั้น ป.6 หรือ ม.3 ขนาด 1.5 นิ้ว (3x4 ซม)
5. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (ตัวจริง) - ไม่มีไม่ได้เข้าสอบ
6. เอกสารอื่น(ถ้ามี) 
       -  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล
       -  เอกสารแสดงความสามารถ วุฒิบัตร เกียรติบัตร (กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษ)

      

ภาพ: 
ปฏิทินรับนักเรียน67+สัดส่วนนักเรียน