ค่าใช้จ่ายของนักเรียนรุ่นปีการศึกษา 2567

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนรุ่นปีการศึกษา 2567

ประเภทห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 และ 5 ภาคเรียนที่ 2,4,6
MEP (ม.1)  17,370.- 16,250.- 15,800.-
SMTE , SMP (ทั้ง ม.1 และ ม.4) 7,770.- 6,650.- 6,200.-
ห้องเรียนทั่วไป (ทั้ง ม.1 และ ม.4) 3,270.- 2,150.- 1,700.-