งาน GPA

จัดทำผลการเรียนรายภาค

ไฟล์คู่มือส่วนใหญ่เป็นไฟล์ประเภท pdf ต้องอาศัยโปรแกรมตัวหนึ่งตัวใดต่อไปนี้ Acrobat Reader | Foxit Reader

 1. ครูผู้รับผิดชอบ
 2. คู่มือจัดทำ ปพ.5 ด้วยโปรแกรมBookmark2551 (pdf)
 3. คู่มือพิมพ์เล่ม ปพ.5 (pdf)
 4. แบบฟอร์ม
  - แบบตรวจข้อมูลรายวิชาในฐานข้อมูล (Excel | pdf )
  - แบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติม(ท้ายปพ.5) ( word | pdf )
  - แบบฟอร์มขอเพิ่มคะแนนนักเรียน กรณีไม่มีรายชื่อนักเรียนในฐานข้อมูล 
  - แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน
 5. โปรแกรม Bookmark 2551  9 มิถุนายน 2564
 6. ก้ปัญหาเบื้องต้น
  - ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้
  - ตรวจสอบโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  - แก้ปัญหาไม่แสดงภาษาไทย
  - ไม่แสดงชื่อครูที่ปรึกษา
 7. วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรมเก่า

 

-----------------------------------------------------------------------------

การตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูล

-----------------------------------------------------------------------------
ครั้งที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ส่วนที่ครูผู้สอนไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ โดยตรวจสอบ 2 รายการ
รายการที่ 1
  - ไอคอนเอนกประสงค์ > ข้อมูลรายวิชา
  - แถบ "รายวิชา"  ตรวจสอบ
        1. รายวิชา , รหัสวิชา
        2. น้ำหนัก/หน่วยกิต
รายการที่ 2 
 - ไอคอน "คะแนนรวมประเมินผล"  ตรวจสอบ      
      1. ความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน  ลำดับเลขที่อาจไม่ตรงกับใบรายชื่อ ให้ตรวจสอบแค่มีรายชื่อครบถ้วน
      2. จำนวนของนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 

แจ้งผลการตรวจสอบ
     คลิก shorturl.at/yBDGS


แก้ไขข้อความในเอกสาร