Back to top

งาน GPA

จัดทำผลการเรียนรายภาค

ไฟล์คู่มือส่วนใหญ่เป็นไฟล์ประเภท pdf ต้องอาศัยโปรแกรมตัวหนึ่งตัวใดต่อไปนี้ Acrobat Reader | Foxit Reader

 1. คู่มือจัดทำ ปพ.5 ด้วยโปรแกรมBookmark2551 (pdf)
 2. คู่มือพิมพ์เล่ม ปพ.5 (pdf)
 3. แบบฟอร์ม
  - แบบตรวจข้อมูลรายวิชาในฐานข้อมูล (Excel | pdf )
  - แบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติม(ท้ายปพ.5) ( word | pdf )
  - แบบฟอร์มขอเพิ่มคะแนนนักเรียน กรณีไม่มีรายชื่อนักเรียนในฐานข้อมูล 
  - แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน
 4. โปรแกรม Bookmark 2551
  - BookMark2551SetUp.exe ตัวติดตั้ง
  - BookMark2551.exe ตัวอัพเดท 
 5. ก้ปัญหาเบื้องต้น
  - ตรวจสอบโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  - แก้ปัญหาไม่แสดงภาษาไทย
 6. วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรมเก่า
 7. ผลตรวจสอบ ปพ.5

แก้ไขข้อความในเอกสาร