O - NET ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบได้ที่ 
http://www.newonetresult.niets.or.th/ExamWeb/Notice/FrPrintAnnounceSeat.aspx 
สิ่งที่นักเรียนต้องจัดเตรียมมาในวันสอบ
1. ดินสอ 2ฺB
2. ปากกา
3. ยางลบดินสอ
4. บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อตรวจก่อนเข้าห้องสอบ ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ)

กิจกรรมเตรียมความพร้อม O - NET ม.3

20 - 23 มกราคม 2563 ม.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุมใหม่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เริ่มเวลา 08.00 -16.00 น. ของทุกวัน

กิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์

  เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2563  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จำนวน 210 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมครั้งนี้ ฝึกให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี และสำนึกรักในความเป็นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69


นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 นั้น นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้เป็นตัวแทนของ สพม.14 พังงา เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 52 รายการ สรุปผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญรางวัล

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas day

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม Merry Christmas ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ฝึกการใช้ภาษา ผ่านกิจกรรมการแสดงของนักเรีียน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ การประกวด Mr. & Miss Christmas 2019  ประกวดออกแบบต้นคริสต์มาส ออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม   โดยมีนายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

เตรียมความพร้อมในการสอบ ONET รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

19 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิชาการฯ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมในการสอบ ONET รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา" โดย อ.ปิง  ดาว้องก์ จากสถาบันกวดวิชาดาว้องก์ ณ โรงแรมภูงา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 293 คน

โครงการอบรม "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"

     วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดโครงการอบรม "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องประชุม บุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

13 ธันวาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้นักเรียนลงทะเบีียนเรียนซ้ำ   โดยผู้ปกครองสามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ตัวนักเรียนได้จากสมุดบันทึกข้อมูล ประจำตัวนักเรียน และสามารถสอบถามผลการแก้ตัวของนักเรียนได้ที่ห้องวิชาการ โทร.076412065 ต่อ 201
      ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาประชุมได้ ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการเพื่อรับทราบข้อมูลของนักเรียน ในวันและเวลาราชการ

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ ประเทศเกาหลี

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำนักเรียนห้องเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) และนักเรียนห้องเรียนโครงการ Science and Mathematics program (SMP) จำนวน 55 คน และคณะครู 6 คน  รวม 61 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิชการ ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันท่ี่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ และเรีรยนรู้สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

20 พฤศจิกายน 2562 นายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน

โรงเรียนดีบุกฯเป็นศูนย์ขยายผลมหิดลฯ

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นศูนย์ขยายผล โครงการขยายผลทางวิชาการด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดพังงา ให้กับโรงเรียนในจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562

หน้า

สมัครสมาชิก www.ac-db.net RSS