เลื่อนรับสมัครนักเรียนรอบปกติ

สืบเนื่องจากวิกฤติเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระบาด
ขอเลื่อนรับสมัครนักเรียน รอบปกติ ในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563
ไปจนกว่ามีการประกาศเปลี่ยนแปลง

นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลประวัติไว้ได้ล่วงหน้า  ที่ https://grade.ac-db.net/freshy จนถึงก่อนวันรับสมัครจริง

แนวปฏิบัติดำเนินการสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2562

สืบเนื่องจากวิกฤติเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระบาด เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ดังกล่าวจึงขอกำหนด แนวปฏิบัติดำเนินการสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ

 ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 มอบตัวใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 
ใช้หลักฐาน บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

7 มีนาคม 2563 นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 14.00 น. ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ

เอกสารเป็นไฟล์ประเภท pdf  อาจต้องติดตั้งโปรแกรมอ่านเฉพาะ (Acrobat Reader, Foxit Reader,...)

ค่ายปฏิบัติการพอลิเมอร์และปิโตรเคมีภัณฑ์กับมหาวิทยาลัย

27 - 28 มกราคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดค่ายปฏิบัติการพอลิเมอร์และปิโตรเคมีภัณฑ์กับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ SMTE, SMP, และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 143 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช และ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในค่ายปฏิบัติครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาความรู้

นักเรียนผ่านเข้ารอบ 10 คน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชญานี ชูวงศ์ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชาติ 2020 Nationak Public Speaking Compettion (Semi-Final)  ณ. โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ ไอดิน บูติค  จ.พังงา  มีนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMP จำนวนทั้งสิ้น 156 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นอกบทเรียน สิ่งที่นักเรียนได้รับคือ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ทักษะใ

ผลแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

จากการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 นั้น ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

เหรียญทอง 1 เหรียญ จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ
      เด็กชายกษิดิ์เดช   เจริญศิริพันธ์   นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล

กิจกรรมเตรียมความพร้อม O - NET ม.3

20 - 23 มกราคม 2563 ม.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุมใหม่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เริ่มเวลา 08.00 -16.00 น. ของทุกวัน

หน้า

สมัครสมาชิก กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน RSS