.

ครูผู้รับผิดชอบงาน GPA

เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล จึงขอแจ้งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบงาน GPA (ผลการเรียน-ทะเบียน)โดยแยกตามระดับชั้นดังนี้

หัวหน้างาน GPA นายพิพัฒน์   ไชยชนะ

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 1 คุณครูกนกรัตน์  อุ้ยเฉ้ง   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 2 คุณครูจันทิพา  ประทีป ณถลาง

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 3 คุณครูจตุรวิทย์  มิตรวงศ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 4 คุณครูอินทิรา  บุญนิสสัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 5 คุณครูนุชนาถ  น้ำแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 6 คุณครูกฤษณา  ณ นคร

ข้อมูลผลการเรียนรายภาค

งาน GPA ได้ดำเนินการ ลงทะเบียนรายวิชา ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว 
และได้อัพโหลดให้แล้ว ขอให้คุณครูทุกท่านติดต่องานวัดผลฯกลุ่มสาระฯเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูล
และให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายการต่อไปนี้
1.ข้อมูลรายวิชา
   1.1 รหัสวิชา
   1.2 ชื่อรายวิชา
   1.3 จำนวนหน่วยกิต

2. ข้อมูลนักเรียนในรายวิชานั้นๆ
   2.1  ชื่อนักเรียน 
   2.2  ลำดับก่อนหลัง

ทั้งนี้ให้ส่งผลการตรวจสอบภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 

สมัครสมาชิก งาน GPA โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน RSS