การขอหนังสือรับรองเอกสารการเรียน

กรณีขอหนังสือรับรองซึ่งเป็นแบบฟอร์มของหน่วยงานอื่น ให้นักเรียนเขียนรายละเอียดของนักเรียนเพื่อสะดวกในการค้นหา
ชื่อ.................... เลขประจำตัว.................ชั้น......... เบอร์โทรติดต่อ............

ไว้มุมกระดาษ(ด้วยดินสอ)

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยใช้ข้อมูลด้านล่าง
กรณีที่แบบฟอร์มมีช่องติดรูปให้แนบรูปตามข้อตกลง และตามขนาดที่หน่วยงานต้องการมาด้วย

ผลการเรียเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนแยกรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้นักเรียนควร คำนวน ด้วยตนเองอีกครั้ง
ตัวอย่างการคำนวน
    ภาคเรียนที่ 1 เรียน
        - ว30101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์)    1.0 หน่วยกิต ผลการเรียน 4
        - ว30201 ฟิสิกส์ 1                              2.0 หน่วยกิต ผลการเรียน 3
    ภาคเรียนที่ 2
        - ว30202 ฟิสิกส์ 2                              2.0 หน่วยกิต  ผลการเรียน 3.5
    ภาคเรียนที่ 3
         - ว30203 ฟิสิกส์ 3                              2.0 หน่วยกิต  ผลการเรียน 2.5
   ภาคเรียนที่ 4
         - ว30203 ฟิสิกส์ 4                             1.5 หน่วยกิต ผลการเรียน 4

การคำนวนผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  1.0 x 4 = 4
  2.0 x 3 = 6
  2.0  x 3.5 = 7
 1.5 x 4 = 6

ผลรวมผลคูณ 4+6+7+6 =23
ผลรวมหน่วยกิตทุกตัว 1+2+2+1.5=6.5
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 236.53.53846

ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดทศนิยมหลักที่ 3 ทิ้ง เกรดเฉลี่ยสะสมที่นำไปใช้คือ 3.53