news

ข่าวสาร จากเวป

กิจกรรมเตรียมความพร้อม O - NET ม.3

20 - 23 มกราคม 2563 ม.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุมใหม่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เริ่มเวลา 08.00 -16.00 น. ของทุกวัน

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

20 พฤศจิกายน 2562 นายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน

โรงเรียนดีบุกฯเป็นศูนย์ขยายผลมหิดลฯ

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นศูนย์ขยายผล โครงการขยายผลทางวิชาการด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดพังงา ให้กับโรงเรียนในจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562

ย้ายโดเมนเนม

ย้ายโดเมนเนมเป็น https://www.ac-db.net  เพื่อให้ชื่อสอดคล้องกันมากขึ้น ปรับเนื้อหาและข้อมูลบางส่วน

สมัครสมาชิก RSS - news