ห้องเรียนพิเศษ

โครงการอบรม "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"

     วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดโครงการอบรม "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องประชุม บุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กรุงเทพมหานคร

สมัครสมาชิก RSS - ห้องเรียนพิเศษ