โครงการอบรม "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"

     วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดโครงการอบรม "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องประชุม บุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

13 ธันวาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้นักเรียนลงทะเบีียนเรียนซ้ำ   โดยผู้ปกครองสามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ตัวนักเรียนได้จากสมุดบันทึกข้อมูล ประจำตัวนักเรียน และสามารถสอบถามผลการแก้ตัวของนักเรียนได้ที่ห้องวิชาการ โทร.076412065 ต่อ 201
      ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาประชุมได้ ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการเพื่อรับทราบข้อมูลของนักเรียน ในวันและเวลาราชการ

นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ ประเทศเกาหลี

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำนักเรียนห้องเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) และนักเรียนห้องเรียนโครงการ Science and Mathematics program (SMP) จำนวน 55 คน และคณะครู 6 คน  รวม 61 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิชการ ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันท่ี่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ และเรีรยนรู้สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

20 พฤศจิกายน 2562 นายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน

โรงเรียนดีบุกฯเป็นศูนย์ขยายผลมหิดลฯ

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นศูนย์ขยายผล โครงการขยายผลทางวิชาการด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดพังงา ให้กับโรงเรียนในจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562

ย้ายโดเมนเนม

ย้ายโดเมนเนมเป็น https://www.ac-db.net  เพื่อให้ชื่อสอดคล้องกันมากขึ้น ปรับเนื้อหาและข้อมูลบางส่วน

หน้า

สมัครสมาชิก กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน RSS