รายงานสถิติยื่นสมัครห้องเรียนพิเศษ(ตรวจสอบ 21 ก.พ. 2566)

ประเภท
ห้องเรียนพิเศษ
วันที่รับสมัคร (กุมภาพันธ์ 2566) รวม
14 15 16 17 18
ม.1 MEP 6+20 4+14 5+10 2+4 1+3 18+52
ม.1 SMP 68 54 21 21 7 171
รวม 74+20 58+14 26+10 23+4 8+3 189+52
ม.4 SMTE 62 19 9 14 4 108
ม.4 SMP 5+62 3+19 8+9 2+14 0+4 18+108
รวม 67+62 22+19 17+9 16+14 4+4 126+108

+ คือสมัครอีกแผน(ประเภท)แต่แจ้งความประสงค์  สมัครแผน(ประเภท)สำรอง
*** update!!!