เอกสารที่ใช้สมัครเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายการ วันสมัคร
(UPload)
วันสอบ วันรายงานตัว
และมอบตัว
หมายเหตุ
1. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน   ตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน     ถ่ายเอกสาร
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   ถ่ายเอกสาร
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา     ถ่ายเอกสาร
5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา     ถ่ายเอกสาร
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
(เฉพาะกรณีไม่ได้พักอาศัยกับบิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิด)
    ถ่ายเอกสาร
9. สูติบัตร     ถ่ายเอกสาร
10. ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา 
กรณีวันมอบตัวยังนักเรียนยังไม่จบการศึกษา
ให้ส่ง ภายใน 10 พฤษภาคม 2566
    ถ่ายเอกสาร
10. ค่าดำเนินการจัดสอบ 100 บาท      
11. ค่าใช้จ่าย      

#เอกสารฉบับถ่ายเอกสารและอัพโหลดทุกฉบับต้องคมชัดอ่านรายละเอียดได้