เอกสารที่ใช้สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

รายการ วันสมัคร
(UPload)
วันสอบ วันรายงานตัว
และมอบตัว
หมายเหตุ
1. หนังสือรับรองตามแบบฟอร์ม / ปพ.1 (มีรูปและผู้บริหารลงนาม) 
     ม.1  (pdf | docx)    ม.4 (pdf | docx)
   
2. ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา 
กรณีวันมอบตัวยังนักเรียนยังไม่จบการศึกษา
ให้ส่ง ภายใน 1 พฤษภาคม 2566
    ถ่ายเอกสาร
3. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน     ตัวจริง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน     ถ่ายเอกสาร
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน     ถ่ายเอกสาร
6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา     ถ่ายเอกสาร
7. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา     ถ่ายเอกสาร
8. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
(เฉพาะกรณีไม่ได้พักอาศัยกับบิดาหรือมารดาผู้ให้กำเนิด)
    ถ่ายเอกสาร
9. สูติบัตร     ถ่ายเอกสาร
10. ค่าดำเนินการจัดสอบ 100 บาท      
11. ค่าใช้จ่าย      

#เอกสารฉบับถ่ายเอกสารและอัพโหลดทุกฉบับต้องคมชัดอ่านรายละเอียดได้
# เอกสารฉบับถ่ายเอกสารทุกชุด นักเรียนต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา และเขียนเลขประจำตัวผู้สมัคร