โปรแกรมและเครื่องมือแนะนำ

  • Notepad++ โปรแกรม Text Editor ฟรี
  • Visaul Studio Code โปรแกรมช่วยเขียน Code ภาษา,text Editor ใช้งานง่าย ฟรี
  • Foxit Reader โปรแกรม อ่าน pdf 
  • PDFfill รวมจัดการไฟล์และงาน PDF  แก้ไข เขียน แบ่งหน้า แปลงเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ...  ฟรี
  • PDF redirect พิมพ์งานเป็น PDF (จำลองเป็นเครื่องพิมพ์) ใช้งานได้ดีแม้เป็นตัวแชร์แวร์ 
  • iLovePDF จัดการไฟล์ PDF แบบออนไลน์, แปลงไฟล์ pdf เป็น word Exel... ฟรี