มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

20 พฤศจิกายน 2562 นายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน


เกณฑ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาคสูงสุด 10 คนแรก แต่ไม่ต่ำกว่า 3.5 จำนวน 35 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกณฑ์ เกรดเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละห้อง แต่ไม่ต่ำกว่า 3.5 จำนวน 25 คน

ระดับชั้น ม.1 จำนวน 11 คน

เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ผลการเรียน
22778 เด็กชายธนกร เงาะผล 2 4.00
22793 เด็กหญิงฐานิดา อุ่นมานิช 2 4.00
22800 เด็กหญิงธัญพิชชา โก้ยกิ้ม 2 4.00
22805 เด็กหญิงพรลภัส ดำฉาย 2 4.00
22781 เด็กชายภูวิศ ทองด้วง 2 3.98
22797 เด็กหญิงณัฐสินี ช่วยชู 2 3.98
22780 เด็กชายภูวิศ ทองเจิม 2 3.95
22788 เด็กหญิงจอมขวัญ ณ นคร 2 3.95
22806 เด็กหญิงพลอยขวัญ ใจเย็น 2 3.95
23053 เด็กหญิงเนตรชนก จันทร์แก้ว 5 3.95
23084 เด็กหญิงวิภาดา บุญสิงห์ 5 3.95

ระดับชั้น ม.2 จำนวน 14 คน

เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ผลการเรียน
22366 เด็กหญิงอัจจิมา มีศิลป์ 2 4.00
22429 เด็กหญิงธันยพร เจี่ยสกุล 4 4.00
22342 เด็กหญิงกนกลักษณ์ บุญมี 2 3.97
22343 เด็กหญิงกัญญภัส จีนเอียด 2 3.97
22363 เด็กหญิงศุภิสรา สงวนนาม 2 3.97
22375 เด็กชายนันทวัฒน์ คงเพ็ชร์ 3 3.95
22357 เด็กหญิงพริมา น้อยนาดี 2 3.94
22398 เด็กหญิงวรัญญา มณีกิจ 3 3.94
22313 เด็กชายณัฐพล กัปตัน 1 3.93
22348 เด็กหญิงชนิกานต์ หลีทอง 2 3.91
22353 เด็กหญิงทิพยรัตน์ สุจำนงค์ 2 3.91
22355 เด็กหญิงธารัณดา บุนนาค 2 3.91
22364 เด็กหญิงสุภาวิดา กะลาสี 2 3.91
22365 เด็กหญิงอภิสรา อาจปรุ 2 3.91

ระดับชั้น ม.3 จำนวน 10 คน

เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ผลการเรียน
21889 เด็กชายต้นสัก ก้อนทรัพย์ 2 3.96
21894 เด็กชายพิพัฒน์พงษ พรรณราย 2 3.96
21915 นางสาวรัฐพร พัฒนสุพงษ์ 2 3.96
21883 เด็กชายกษิดิ์เดช เจริญศิริพันธ์ 2 3.95
21905 นางสาวกฤติยา บ้านนบ 2 3.95
21917 เด็กหญิงวิมลวรรณ แซ่อึ้ง 2 3.95
21965 เด็กชายปัณณธร นาวงศ์ 4 3.95
21908 นางสาวซิมยาอ์ เหมมินทร์ 2 3.93
21951 นางสาวมณีโชติรส สายคุ้ม 3 3.93
21980 นางสาวญาณิศา คำอ่อน 4 3.93

ระดับชั้น ม.4 จำนวน 5 คน

เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ผลการเรียน
21467 นางสาวปาลิน ไอยรา 1 3.94
21500 นางสาวพัชยาภรณ์ เสริฐบุตร 2 3.80
23119 นางสาวจันทิมา หอมหวล 3 3.71
21512 นางสาวพัชญา เรืองยุทธ์ 6 3.74
21550 นางสาววิภาวรรณ อินแก้วศรี 9 3.82

ระดับชั้น ม.5 จำนวน 12 คน

เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ผลการเรียน
20986 นายกรวิชญ์ ชำนะการ 1 4.00
21016 นางสาวพิยดา ทองกวม 1 4.00
21019 นางสาวมลธิชา ทมุณี 1 4.00
21020 นางสาวมาริสา สุรียพันธุ์ 1 4.00
21039 นายสุทธิชัย สิทธิสุข 1 4.00
21010 นางสาวน้องหญิง ขาวเอี่ยม 2 3.80
21127 นางสาวชลธิชา บุญยัง 3 3.95
22738 นายธีรพันธุ์ บุญรักษ์ 4 3.90
22707 นางสาวสุธาศิณี อุตะมะโยธิน 5 3.51
21183 นางสาวอณิชา ทัศการ 6 3.66
21347 นางสาวณัฐนรี ศรีทองเพ็ง 8 3.74
22724 นางสาวญาดาวดี ปล้องนุ้ย 9 3.71

ระดับชั้น ม.6 จำนวน 8  คน

เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ห้อง ผลการเรียน
20526 นางสาวกัญญาวีร์ เจ้ยทองศรี 1 4.00
20528 นางสาวชญาณี ชูวงศ์ 1 4.00
20587 นางสาวสุทธิณี พุ่มเอี่ยม 2 3.93
20600 นายเสกสรรค์ สุวรรณดี 3 3.97
20627 นางสาววรรณวิสา ส่งละออ 4 3.62
20721 นางสาววัลยา ใสสด 5 3.71
20776 นายกิตติศักดิ์ จอมชนะ 7 3.58
20509 นางสาวศุภนิดา ศรีสุวรรณ 8 3.82

 

category:

ภาพประกอบ: