โรงเรียนดีบุกฯเป็นศูนย์ขยายผลมหิดลฯ

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นศูนย์ขยายผล โครงการขยายผลทางวิชาการด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดพังงา ให้กับโรงเรียนในจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562

เคมี:

ฟิสิกส์ :

คณิตศาสตร์ :

category: