เตรียมความพร้อม O-NET ม.6

5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 และ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ม.6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุมใหม่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เริ่มเวลา 09.00 -16.00 น.  ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม อาหารเที่ยงและอาหารว่างให้กับนักเรียนแล้ว โดยมีตารางดังนี้

วัน วันที่ วิชา วิทยากร
พุธ 5 ก.พ. ภาษาไทย อ.ชนะภัย  สุนทรสุข
พฤหัสบดี 6 ก.พ. วิทยาศาสตร์ (เคมี-ชีววิิทยา) อ.ณัฐริกา  รอดสถิตย์
ศุกร์ 7 ก.พ. สังคมศึกษา อ.สุภัคธัช  สุธนภิญโญ
พุธ 19 ก.พ. ภาษาอังกฤษ อ.สุวคนธ์  อินป้อง
พฤหัส 20 ก.พ. วิทยาศาสตร์(โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ) อ.นันทวัฒน์  นาคแสง
ศุกร์ 21 ก.พ. คณิตศาสตร์ อ.ศศิเกษม  สัทธรรมสกุล