ค่ายปฏิบัติการพอลิเมอร์และปิโตรเคมีภัณฑ์กับมหาวิทยาลัย

27 - 28 มกราคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดค่ายปฏิบัติการพอลิเมอร์และปิโตรเคมีภัณฑ์กับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ SMTE, SMP, และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 143 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช และ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในค่ายปฏิบัติครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาความรู้และลงมือปฏิบัติการด้านพอลิเมอร์ยางปิโตรเคมีภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของเขื่อนรัชชประภาและกิจกรรม STEM เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดนอกกรอบ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

วันเวลาข่าวกิจกรรม: 
27-28 มกราคม 2563