ผลแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

จากการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 นั้น ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

เหรียญทอง 1 เหรียญ จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ
      เด็กชายกษิดิ์เดช   เจริญศิริพันธ์   นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล

 1. เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช  มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 2. เด้กหญิงณัฐนรี  เกิดกอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อันเพ็ชร  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 4. เด็กชายธนภัทร  ลิ่มโลหะ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 5. เด็กชายวชิรวิทย์  จิ้งสกุล  มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เหรียญทองแดง จำนวน 23 รางวัล

 1. เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์   มัธยมศึกษาปีที่ 2
 2. เด็กชายจิรพัฒน์  ทองภูธรณ์  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 3. เด็กชายชวกิจ  กองแก้ว  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 4. เด็กชายตันติกร  สุจำนงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 5. เด็กชายปัน แพททริค  คีช  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 6. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปรียวัลย์  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 7. เด็กหญิงชนาภา  จตุราบัณฑิต  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 8. เด็กหญิงชลลดา  รักบุญ  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 9. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุจำนงค์  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 10. เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จินดาพล  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 11. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสมบัติ  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 12. เด็กชายกฤตบุญ   แสงรัตนากุล  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 13. เด็กชายปัณณธร  นาวงศ์  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 14. เด็กชายโภคา  หินรัตน์  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 15. เด็กหญิงกรณิตฐ์  แสงสว่าง  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 16. เด็กหญิงกฤติยา  บ้านนบ  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 17. เด็กหญิงพิยดา  แพทย์ขิม  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 18. เด็กหญิงมาติกา  ขำกลิ่น  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 19. เด็กหญิงศศิธร  อนุศิลานนท์  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 20. เด็กหญิงโศภิชากรณ์  นามสงวน  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 21. นางสาวมิ่งขวัญ  มีสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 22. นางสาวรัฐพร  พัฒนสุพงษ์  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 23. นางสาววริศรา  ไชยผดุงนิรันดร์  มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้

 

ข้อมูลจาก  http://obecimso.net/web63/reportRegisOfficeCertificate.php?school_id=244009

วันเวลาข่าวกิจกรรม: 
24 มกราคม 2563