ผลการเรียนออนไลน์

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการได้ที่เวปไซต์ https://grade.ac-db.net - กำลังออนไลน์
ผลการเรียนรายภาค 1/2562

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

 

ทั้งนี้หากพบว่า ผลการเรียนไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลอื่นใดผิดพลาดกรูณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการโดยด่วน