กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ ไอดิน บูติค  จ.พังงา  มีนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMP จำนวนทั้งสิ้น 156 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นอกบทเรียน สิ่งที่นักเรียนได้รับคือ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ทักษะในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้