กิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์

  เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2563  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จำนวน 210 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมครั้งนี้ ฝึกให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี และสำนึกรักในความเป็นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์