หยุดเรียน 16-22 มกราคม 2563

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนอัจฉริยะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 -22 มกราคม 2563 ในการนี้ ขอแจ้งกำหนดการเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวดังนี้

  1. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5,6 หยุดเรียนระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2563
  2. สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
    - 16 -19 มกราคม 2563 หยุดเรียน 
    - 20 - 23 มกราคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนดีบกุพังงาวิทยายน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.