ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69


นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 นั้น นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้เป็นตัวแทนของ สพม.14 พังงา เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 52 รายการ สรุปผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญรางวัล

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

29

13

5

5

ประเภทรางวัล
      ชนะเลิศการแข่งขัน จำนวน 5 รายการ

 1.  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. นางสาวชญานี  ชูวงศ์ 1. นางดาริน  ทรายทอง
 2.  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. เด็กหญิงนภิศพร   เบญจเลิศยานนท์
  2. เด็กหญิงพรวิภา   วุฒิพงษ์
  3. เด็กหญิงภัทรพร  เกื้อผล
  4. เด็กหญิงลลิดา   อุดรศรี
  5. เด็กหญิงศรุตา  ไหมศรี
  นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ
 3.  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. นายชิษณุพงศ์  สุวรรณะ
  2. นายภคพร  คันเต็ง
  1. นายธันวิน  ณ นคร
  2. นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา
 4. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์
  2. เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา
  1. นายธันวิน  ณ นคร
 5.  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. เด็กชายคเณศ  จุลยก
  2. นายพาชนะ  โลหกิจ
  3. นางสาวสลัยลา  คาวิจิตร
  1. นายรชต  ปานบุญ
  2. นายสหัส  เสือยืนยง

      รองชนะเลิศการแข่งขันอันดับ ๑ จำนวน 3 รายการ

 1. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. นางสาวอภิชญา  ลักษณะวิมล 1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 2.  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. นายศรายุธ  ณ นคร 1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 3. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. นายชัยรัตน์  เหมทานนท์ 1. นางสาวยศยา  ศักดิ์ศิลปศาสตร์

      รองชนะเลิศการแข่งขันอันดับ ๒ จำนวน 1 รายการ

 1. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
  นักเรียน ครูที่ปรึกษา
  1. นางสาวโสภิดา  วานิช 1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว

 

ภาพประกอบ: