รับนักเรียน' 63

การรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้น เนื่องจากทางสำนักงานเขตพื่้้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การรับนักเรียนใหม่ของ สพม.14 ทางโรงเรียนจึงยังไม่สามารถประกาศรายละเอียดที่แน่ชัดได้  อย่างไรก็ตามการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทช่วงการรับสมัคร คือ
     1. นักเรียนชั้น ม.3 เดิมของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ในปีการศึกษา 2562 (โควตา) สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ยังไม่มีกำหนดการ)
     2. โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 Mini English Program (MEP)  , Sicence and Mathematics Program (SMP) และ ม.4  Science Math Technology and Environment (SMTE) และ Sicence and Mathematics Program (SMP)  ยื่นสมัครได้ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
     3. นักเรียนทั่วไปในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ ยื่นสมัครได้ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 

ทั้งนี้ นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลประกอบการรับสมัครล่วงหน้าผ่านเวปไซต์ ได้ที่ https://www.ac-db.net/freshy หรือ https://grade.ac-db.net/freshy  เพื่อความรวดเร็วในวันยื่นสมัครจริง 

โดยประเภทห้องเรียนพิเศษ กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง16.00 น.ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ประเภทห้องเรียนทั่วไป กรอกได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16.00 น. ของ วันที่ 20 มีนาคม 2563 (เว้นวันที่ 21 -  26 กุมภาพันธ์ 2563 )

** หากกรอกและบันทึกไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจ เปลี่ยนประเภท แผน หรือวันยื่นใบสมัคร นักเรียนไม่ต้องกรอกใหม่ จะสมัครประเภทไหนก็กรอกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่สามารถแจ้งเปลี่ยนประเภทและหรือแผนได้ในวันยื่นใบสมัครจริง  **

** ข้อมูลในส่วนนี้ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร หากไม่พร้อมกรอกข้อมูลล่วงหน้า สามารถกรอกข้อมูล ได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ในวันรับสมัครจริง **