รับนักเรียน' 63

การรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 

  เลื่อนกำหนดการรับสมัคร ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ
(เดิม 21 - 25 มีนาคม 2563)ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จนกว่าจะมีการประกาศจาก สพฐ. อีกครั้ง

..>>ลิ๊งสำคัญ<<
การรับสมัครแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
ห้องเรียนพิเศษ  ยื่นสมัครได้ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ห้องเรียนทั่วไป ยื่นสมัครได้ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 • ม.1 
  - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ                   
  - นักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ)
  - นักเรียนความสามารถพิเศษ (ยื่นสมัคร 21-22 มีนาคม)
  - นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
 • ม.4
  - นักเรียนทั่วไป
 • เอกสารเพื่อยื่นสมัคร

ห้องเรียนทั่วไป (โควตา)ทั้งนี้ นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลประกอบการรับสมัครล่วงหน้าผ่านเวปไซต์ ได้ที่ https://www.ac-db.net/freshy หรือ https://grade.ac-db.net/freshy  เพื่อความรวดเร็วในวันยื่นสมัครจริง 

โดยประเภทห้องเรียนพิเศษ กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง16.00 น.ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ประเภทห้องเรียนทั่วไป กรอกได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16.00 น. ของ วันที่ 20 มีนาคม 2563 (เว้นวันที่ 21 -  26 กุมภาพันธ์ 2563 )

** หากกรอกและบันทึกไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจ เปลี่ยนประเภท แผน หรือวันยื่นใบสมัคร นักเรียนไม่ต้องกรอกใหม่ จะสมัครประเภทไหนก็กรอกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่สามารถแจ้งเปลี่ยนประเภทและหรือแผนได้ในวันยื่นใบสมัครจริง  **

** ข้อมูลในส่วนนี้ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร หากไม่พร้อมกรอกข้อมูลล่วงหน้า สามารถกรอกข้อมูล ได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ในวันรับสมัครจริง **