ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

13 ธันวาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้นักเรียนลงทะเบีียนเรียนซ้ำ   โดยผู้ปกครองสามารถติดตามความคืบหน้าการแก้ตัวนักเรียนได้จากสมุดบันทึกข้อมูล ประจำตัวนักเรียน และสามารถสอบถามผลการแก้ตัวของนักเรียนได้ที่ห้องวิชาการ โทร.076412065 ต่อ 201
      ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาประชุมได้ ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการเพื่อรับทราบข้อมูลของนักเรียน ในวันและเวลาราชการ