โครงการอบรม "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"

     วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดโครงการอบรม "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องประชุม บุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กรุงเทพมหานคร
     นักเรียนได้เรียนรู้การจำแนกสัตว์โดยให้ข้อมูลต่างๆ อาทิ ลักษณะภายนอก, ข้อมูลทางดีเอ็นเอ ข้อมูลสิ่่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกิจกรรม ฎตามล่าหาสปีชีส์" เรียนรู้เรื่องสีของแสง และหลักการในการผสมสีของแสงโดยการใช้เครื่องผสมแสงสี กับกิจกรรมที่ชื่อว่า "ฟิสิกส์กับการออกแบบ" และเรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และช่วยกันออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร้างรถที่สามารถวิ่งได้กับกิจกรรม "Creative Thinking (STEM)"

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรม “สำรวจไอโอดีน (STEM)” นักเรียนได้รู้จักกับไอโอดีน และลงมือทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีนจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน I-Kit และออกแบบสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับไอโอดีน นักเรียนได้ทำภารกิจ
สร้างมือหุ่นยนต์หยิบวัตถุจากหลอด ไม้ เชือก และเทปใส เป็นการฝึกปฏิบัติการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ภาพประกอบ: