นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ ประเทศเกาหลี

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นำนักเรียนห้องเรียนโครงการ Mini English Program (MEP) และนักเรียนห้องเรียนโครงการ Science and Mathematics program (SMP) จำนวน 55 คน และคณะครู 6 คน  รวม 61 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิชการ ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันท่ี่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ และเรีรยนรู้สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทย และให้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีศักยภาพระดับสากล 

 

ภาพประกอบ: