การดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2565

การดำเนินการแก้ตัวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565  มีแนวปฏิบัติดังนี้ (คลิกดูประกาศ)

 • กรณีที่ 1 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มส,มผ  ที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2563/2564 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาและดำเนินการเรียนซ้ำให้เสร็จสิ้นภายใน 5 พฤษภาคม 2566
 • กรณีที่ 2 นักเรียนมีผลการเรียน 0,ร,มส,มผ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
  + ให้ดำเนินการสอบแก้ตัว ตามระยะเวลาดังนี้
    - ครั้งที่ 1  ระหว่าง 21 - 30 มีนาคม 2566
    - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 - 9 เมษายน 2566
    - การเรียนซ้ำรายวิชา ดำเนินการระหว่าง 10 เมษายน 2566 - 5 พฤษภาคม 2566
  + ดำเนินการสอบแก้ตัวครูผู้สอนปฏิบัติดังนี้
    -  การเปลี่ยนผลการเรียน "0"  ให้จัดสอนซ่อมเสริมในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่นักเรียนสอบไม่ผ่านก่อน จึงให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น "1"
    - การเปลี่ยนผลการเรียน "ร"
       -- กรณีเหตุสุดวิสัย  ให้ผลการเรียนได้ปกติ 0 - 4
       -- กรณีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ให้ผลการเรียนไม่เกิน 1 
    - การเปลี่ยนผลการเรียน "มผ" จัดซ่อมเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้จนครบ จึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก "มผ" เป็น "ผ"