ถาม ตอบ บ่อยๆ

ส่วนนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ผู้ปกครองและนักเรียนสอบถามเข้ามาบ่อยๆ

ชั้น ม.1 เลือกจัดแยกแผนการเรียนอย่างไร
ชั้น ม.1 ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ จะคละนักเรียนตามห้องเรียน โดยใช้ผลการสอบมาเรียงลำดับแยกนักเรียนชาย หญิง จากนั้นจัดห้องโดยใช้ลำดับ 4-7 วนไปเรื่อยๆ  และจะดำเนินการจัดแผนการเรียนในชั้น ม.2 โดยใช้ผลการเรียนในชั้น ม.1 เป็นหลัก
กรอกข้อมูลประวัติรอบห้องเรียนพิเศษแล้วต้องกรอกข้อมูลสมัครห้องเรียนทั่วไปอีกหรือไม่
ไม่ต้องกรอกซ้ำ กรอกเพียงครั้งเดียว ส่วนกรณีเปลี่ยนแปลงประเภทให้แจ้งเปลี่ยนวันยื่นใบสมัคร  และถือใบสมัครในวันรับสมัครเป็นหลัก ข้อมูลประวัติในเวปไซต์เพียงเพื่อประกอบการสมัครเบื้องต้นเท่านั้น
กรอกวันเดือนปียื่นใบสมัคร แล้วไปยื่นไม่ตรงวันได้ไหม
ยื่นวันไหนก็ได้ให้อยู่ในกำหนดการรับสมัครประเภทนั้นๆ
กรอกข้อมูลโควตาแล้วต้องกรอกห้องเรียนพิเศษอีกหรือไม่
กรอกแค่ครั้งเดียว เนื่องจากในโปรแกรมไม่อนุญาตให้แก้ไขประเภทการรับสมัคร ให้นักเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อกรรมการผู้รับสมัครในวันยื่นใบสมครได้ และยืดเอาใบสมัครในวันที่ยื่นเป็นหลัก
ถ้า ม.4 สมัคร SMTE แล้ว จะมีสิทธิ์เลือก SMP หรือไม่
กรณีเลือกสมัคร SMTE ไว้ ในใบสมัครจะมีช่องให้แจ้งความประสงค์เข้าคัดเลือก SMP ได้ แต่หากสมัคร SMP จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา SMTE
กรอกข้อมูลในนี้แล้วต้องไปยื่นใบสมัครจริงอีกหรือไม่
ข้อมูลประวัตินี้เป็นเพียงเอกสารประกอบการรับสมัครเท่านั้น นักเรียนต้องยื่นใบสมัครในวันรับสมัครตามปกติ โดยต้องเตรียมเอกสารตามรายการนี้ คลิ๊ก
กรอกข้อมูลประวัติล่วงหน้าไม่ทัน หรือพิมพ์ไม่ทันในวันที่ 1-22 ก.พ. สมัคร ม.1 หรือ ม.4 ได้หรือไม่
สมัครได้ตามปกติ ส่วนข้อมูลประวัติหากเลยกำหนดกรอกข้อมูลล่วงหน้า สามารถกรอกและพิมพ์ได้ที่บริเวณจุดรับสมัคร โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และครูผู้ช่วยกรอกข้อมูลไว้  แต่อาจมีความล่าช้าในวันแรกของการรับสมัครเนื่องจากในวันรับสมัครจริงจะมีนักเรียนมาสมัครค่อนข้างมากอาจต้องรอคิวนาน ดังนั้นหากประสงค์จะกรอกข้อมูลประวัติในวันรับสมัครควรเผื่อเวลา หรือควรเลื่อนเป็นวันที่สองหรือสามของการรับสมัคร เนื่องจากการพิจารณารับเข้าเรียนไม่ได้ใช้ลำดับก่อนหลังในการสมัคร  
จำเป็นต้องพิมพ์(print)มาก่อน หรือไม่
นักเรียนสามารถพิมพ์ มาได้เลย แต่ต้องให้ รหัส barcode ด้านบนชัดเจน และเมื่อคุณครูที่รับสมัครตรวจสอบแล้วหากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขและพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หรือจะมาพิมพ์ที่จุดรับสมัครก็ได้
ไม่มีหลักฐานบิดา/มารดา ในกรณีบิดามารดาหย่าร้างไปนานแล้ว หรือเสียชีวิตและเอกสารสูญหาย
สามารถขอคัดสำเนาบิดา/มารดาได้ที่สำนักงานทะเบียนราษฎร เทศบาล หรืออำเภอ โดยนักเรียนต้องไปดำเนินการด้วยตัวเอง หรือใช้เอกสารสูติบัตรแทน

นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยสอบถาม ได้ที่ โทร. ๐๗๖-๔๑๒๐๖๕ ต่อ ๑๐๑งานรับนักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน