หลักฐานในการสมัครประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

รายการ จำนวน
(ฉบับ)
ถ่ายเอกสาร ฉบับจริง
1.  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       (รับที่โรงเรียนในวันสมัคร)
1  
2.  แบบรายงานบันทึกข้อมูลนักเรียนจากเวปไซต์
      (กรอกในวันสมัคร 22-26 ก.พ.  หรือ กรอกออนไลน์ล่วงหน้า)
2  
3.  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  
1
4.  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  1  
5.  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1  
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
      (เฉพาะกรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา)
(1)  
7.  สำเนาสูติบัตร
      (เพื่อใช้ตรวจสอบ)
(1)  
8.  บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
      (เพื่อใช้ตรวจสอบ)
1  
9.  รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5  นิ้ว (3ซ.ม.x4ซ.ม.)
       (เพื่อติดใบประวัติและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ)
 3  
10. ใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด
        ม. 1       ม. 4    
1


 

งานวิชาการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน