รวบรวมข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขในการกรอกข้อมูล

ส่วนนี้เป็นการรวบรวมสิ่งที่ผิดพลาดและต้องแก้ไขข้อมูล ควรกรอกให้ครบทุกช่อง

  คำที่ไม่ต้องพิมพ์ลงไปในช่องข้อมูล
โรงเรียน ,ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด 
เช่น โรงเรียนอนุบาลพังงา  ให้กรอก อนุบาลพังงา
   โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์  ให้กรอก บ้านทุ่งเจดีย์
   จังหวัดพังงา ให้กรอก พังงา
อำเภอเมือง
กรณีอยู่อำเภอเมือง ให้กรอกชื่อ อำเภอเมือง และต่อด้วยชื่อจังหวัด
เช่น  อยู่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ให้กรอกเป็น เมืองกระบี่
  ชื่อบิดา มารดา ผู้ปกครอง
- กรอกชื่อบิดา มารดา ตามสูติบัตร (กรณีเปลี่ยนชื่อให้กรอกชื่อปัจจุบัน และเลขประชาชนต้องตรงกัน)  โดยต้องมีคำนำหน้านามแบบเต็มไม่ใช้ตัวย่อ ติดกับชื่อ
เช่น นาย สมชาย สง่าสมประสง  ให้กรอกเป็น  นายสมชาย  สง่าสมประสง
น.ส.สมศรี สง่าสมประสง  ให้กรอกเป็น  นางสาวสมศรี  สง่าสมประสง
- กรอกคำนำหน้ายศ แบบเต็ม ไม่ให้ใช้ตัวย่อและไม่ต้องเว้นวรรคคำนำหน้าชื่อ
เช่น  ส.ต.ต.สมชาย สง่าสมประสง กรอกเป็น สิบตำรวจตรีสมชาย สง่าสมประสง


งานรับนักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน